تبلیغات
بانو - دامن 8 ترک بادبزنی یا شانل
شنبه 6 آذر 1389

دامن 8 ترک بادبزنی یا شانل

   نوشته شده توسط: رز    


برای رسم الگوی این دامن اندازه دور باسن و دور کمر را بر 8 تقسیم میکنیم
دور باسن / 8 = عرض الگو           96 / 8 = 12
دور کمر / 8 = 72 / 8 = 9
12 - 9 = 3 اندازه ساسونها
پس مستطیلی به عرض 8/1 دور باسن و به طول قد دامن رسم میکنیم
سپس خط باسن بزرگ و خط باسن کوچک را رسم میکنیم ،
سپس 8/1 دور کمر را از 8/1 دور باسن کم میکنیم و اندازه ساسونها به دست می آید این اندازه را از دوطرف عرض دامن تو میرویم و به وسط فاصله موجود بین خط باسن برزرگ و کوچک وصل میکنیم
سپس از پایین دامن به اندازه 15 تا 25 سانت برای اوزمان بیرون آمده و به نصق قد دامن وصل میکنیم
سپس از خط کمر تا روی این خط اریب قد دامن را اندازه زده و به حالت هلال به پایین دامن وصل میکنیم و اضافه را میبریم
برای این دامن اگر خاستیم کش بدوزیم ساسونها را در نمی آموریم در غیر اینصورت ساسونها را در آورده و کمر میدوزیم
از این الگو 4 بار روی دولای باز میبریم